đá lam ngọc

Giới thiệu nguồn gốc của Ngọc Trai

376755

Hình thành cũng giống như ngọc trai tự nhiên, tuy nhiên cần sự can thiệp của con người để bắt đầu quá trình tạo ngọc,