lịch sử thạch anh ám khói

Giới thiệu nguồn gốc của đá Thạch Anh Khói

img_9092

Đối với luân xa vùng xương cùng; cung cấp năng lượng cho trực tràng, bộ máy năng đỡ – vận động; giúp tạo ý trí