nguồn gốc của kim cương

Giới thiệu về Kim Cương (Diamond)

diamond_PNG6689

Kim cương được cấu tạo bằng một loại nguyên tử Carbon (C) duy nhất, sắp thật khít nhau trong một khối lập phương gọi là