truyền thuyết về ngọc

Ngọc Cẩm Thạch để giữ được sự trẻ trung của Từ Hy Thái Hậu cách nào

IMG_1678

Lệ Vương chết, Vũ Vương nối ngôi. Biện Hòa lại xin vào dâng ngọc. Viên quan được vua sai thử ngọc có tư thù với